Start Paymentcam sow

Paymentcam sow

- Chấp nhận hối phiếu do người thụ hưởng ký phát và trả tiền hối phiếu khi đến hạn, nếu L/C có giá trị thanh toán bằng chấp nhận (L/C is available by acceptance). Nghiệp vụ như vậy trong giao dịch L/C có tên gọi là “negotiation” và ngân hàng thực hiện tác nghiệp đó gọi là ngân hàng chiết khấu (NHCK) chứng từ (negotiating bank).

Nếu thấy không phù hợp thì từ chồi thanh toán, gửi trả lại toàn bộ và nguyên vẹn bộ chừng từ cho nước XK.

2.5.1.5 NHXN (Confirming Bank) : là ngân hàng bổ sung sự xác nhận của mình vào L/C theo yêu cầu hoặc theo sự ủy quyền của NHPH.

2.5.1.6 NHđCĐ (Nominated Bank ) : là ngân hàng mà tại đó L/C có giá trị thanh toán hoặc chiết khấu.

2.4.7 L/C có giá trị tại…(L/C is available with…by…): thuật ngữ “available” có nghĩa là L/C có giá trị thanh toán(Honour) hoặc chiết khấu (Negotiation) tại ngân hàng (NHPH, NHXN hay NHđCĐ). NHđCĐ ghi nợ tài khoản của NHPH sau khi thanh toán cho người thụ hưởng. NHPH ghi có cho NHđCĐ sau khi nhận được điện đòi tiền. Bản chất nghiệp vụ Discount là mua đứt, bán đứt theo thị giá của giấy tờ có giá nên thường là mua bán miễn truy đòi.